ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2015-0002

Началната дата: 24.08.2015 07:00

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ” - периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до болничната аптека на 5-та МБАЛ София /. ДПБ „Св.Иван Рилски” няма болнична аптека/, в предвидени прогнозни /приблизителни/ количества, по позиции :Обособени позиции: Обособена позиция № 1 Медикаменти действащи върху нервната система Групата включва : невролептици; антидепресанти; тимостабилизатори; коректори; безодиазепини и сънотворни Обособена позиция № 2 Антибиотици Обособена позиция № 3 Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка - при възлагане на обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина – чл.25,ал.3, т.3 във връзка с чл.28,ал.1,т.5 от ЗОП. /допускат се варианти

Документация
 • Решение - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Обявление - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Документация - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Съобщение до медиите - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 22 Октомври 2015
 • Приложение 1 - Публикувано на: 22 Октомври 2015
 • Приложение 2.1 - Публикувано на: 22 Октомври 2015
 • Приложение 2.2 - Публикувано на: 22 Октомври 2015
 • Приложение 2.3 - Публикувано на: 22 Октомври 2015
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 22 Октомври 2015
 • Информация за сключен договор в АОП - Публикувано на: 05 Ноември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 05 Ноември 2015
 • Ценова оферта - Публикувано на: 05 Ноември 2015
 • Техническа оферта - Публикувано на: 05 Ноември 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнен договор - Публикувано на: 22 Ноември 2016
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Март 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Май 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Юни 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Плащане - Публикувано на: 10 Август 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Септември 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Октомври 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Ноември 2016
 • Плащане - Публикувано на: 15 Ноември 2016