ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 40

Уникален номер в регистъра на АОП: 9091725

Началната дата: 23.08.2019

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


Предмет на обществената поръчка

 

Реконструкция на котелно отделение, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нов водогреен котел при   ДПБ „Св.   Ив.      Рилски”

 

 

        4.Обект

Доставка  по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

 

Ред и правно основание за възлагане на обществената поръчка:

Събиране на оферти с обява на основание чл. 186 - чл. 195 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

 

Срок за изпълнение на обществената поръчка:  до 2 месеца считано от датата на съставяне и подписване на протокол  за откриване на доставно-монтажни и експлотационни дейности.

 

 Място за изпълнение на поръчката:

Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски” – Нови Искър : гр. Нови Искър, ул.. „Христо Ботев” № 140 – котелно

Документация
 • Документация - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Приложения - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Количествена сметка - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Проект на договор - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Заповед - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Информация обява № 9091725 в АОП - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Обява - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Информация за удължаване на срок - Публикувано на: 04 Септември 2019
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 24 Септември 2019
 • Вътрешен номер в системата: 40

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9090844/30.07.2019 г.

  Началната дата: 30.07.2019

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на

  ДПБ – Нови Искър  със средства от фонд социално-битово и културно обслужване /СБКО/ за срок от дванадесет  месеца, считано от датата на сключване на договора,

  съгласно чл.293 ал.1 от КТ.”

  Документация
 • Документация и приложения - Публикувано на: 30 Юли 2019
 • Информациия АОП № 9090844/30.07.2019 г. - Публикувано на: 30 Юли 2019
 • Обява за ОП по чл.20,ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 30 Юли 2019
 • Заповед № 413/30.07.2019 г. - Публикувано на: 30 Юли 2019
 • Протоколи
 • Съобщения - Публикувано на: 13 Август 2019
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 19 Август 2019
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 12 Септември 2019
 • Вътрешен номер в системата: 40

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9089442/21.06.2019 г.

  Началната дата: 21.06.2019

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  Обособена позиция №1 : ИЗВЪРШВАНЕ  НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ  ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  НА  ТРИ БОЛНИЧНИ ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ДПБ”СВ. ИВАН РИЛСКИ” – ГР. НОВИ ИСКЪР

  Обособена позиция №2 : РЕМОНТ НА ВЪТРЕШНИ ПОМЕЩЕНИЯ В  АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА  ПРИ  ДПБ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” – НОВИ ИСКЪР

  Документация
 • Обява по чл.20,ал.3 , т. 1 от ЗОП - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Информациия АОП № 9089442/21.06.2019 г. - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Заповед № 327/21.06.2019 г. - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Документация - указания - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Приложения - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Приложение № 2 към техн.спецификация - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Кол.ст/на сметка /КСС/ - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Проект на договор поз.№ 1 - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Проек на договор поз.№ 2 - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 19 Юли 2019
 • Вътрешен номер в системата: 40

  Уникален номер в регистъра на АОП: 894259/13.02.2019 г.

  Началната дата: 13.02.2019

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за отопление на стационара на Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски” – отоплителен сезон 2019/2020 г.-договаряне без предварително обявление.

  Договори и споразумения по ОП
 • Борсов договор - Публикувано на: 22 Март 2019
 • Обявление АОП за възложена ОП - Публикувано на: 22 Март 2019
 • Документация
 • Решение АОП - Публикувано на: 13 Февруари 2019
 • Гаранции изпълнение
 • Гаранция за изпълнение - Публикувано на: 22 Март 2019
 • Вътрешен номер в системата: 40

  Уникален номер в регистъра на АОП: 889133/17.01.2019 г..

  Началната дата: 17.01.2019

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  преписка аоп 00393-2019-0002.

  19 г..„ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА (КЕТЪРИНГ) ЗА НУЖДИТЕ НА  СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ ”

  - по предварителни заявки.

   

  График

  От11:30 часа до 12:00 часа следва да бъде доставян обяда

  От 16.00 часа до 17:00 часа следва да бъде доставяна вечерята и закуската за следващия ден.

  Графикът ще може да бъде променян по взаимно съгласие между изпълнителя и възложителя по договора.

   

  Обем на поръчката –/среднодневно 130- 135 /брой пациенти и дежурни екипи/  .

  Документация
 • Обявление за ОП № 889133/17.01.2019 г. - Публикувано на: 17 Януари 2019
 • Решение ОП № 889136/17.01.2019 г. - Публикувано на: 17 Януари 2019
 • Документация - Публикувано на: 17 Януари 2019
 • Образци към докум. с № ра 1;2;3;4;5;6 - Публикувано на: 17 Януари 2019
 • Техническа спецификация и проекто договор-приложение 1и 2 - Публикувано на: 17 Януари 2019
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 13 Февруари 2019
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 13 Февруари 2019
 • Приложение № 1 към протокол № 1 - Публикувано на: 13 Февруари 2019
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 18 Февруари 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 18 Февруари 2019
 • Вътрешен номер в системата: 40

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2019-0001

  Началната дата: 09.01.2019

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА  ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ”

  2.2. Срок на изпълнение

   

  Срокът на изпълнение на поръчката е 12/ дванадесет месеца/

   

  2.3. Обща стойност на поръчката :

  Прогнозна стойност на поръчката е в  размер на 100 000 лв.  без вкл.ДДС.

  Обособена позиция № 1 – 86700 лв.  без вкл.ДДС.

  Медикаменти  действащи върху нервната система

   

  Обособена позиция № 2  – 2 800 лв.  без вкл.ДДС.

  Антибиотици

   

  Обособена позиция № 3  – 10 500 лв.  без вкл.ДДС.

  Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания

  Източник на финансиране : бюджета на болничното заведение.

  Договори и споразумения по ОП
 • Софарма Трейдинг АД -договор №210319 - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Фаркол АД -договор - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Търговска лига –НАЦ АД -договор - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Медофарма ЕООД -договор - Публикувано на: 02 Април 2019
 • АДП обявление възложена ОП № 905360/02.04.2019 г. - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 19 Март 2019
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Документация
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 09 Януари 2019
 • Решение АОП - Публикувано на: 09 Януари 2019
 • Обявление АОП - Публикувано на: 09 Януари 2019
 • Документация и образци 1;2;3;4 и 6 - Публикувано на: 09 Януари 2019
 • Ценова оферта обр.5 - Публикувано на: 09 Януари 2019
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 04 Февруари 2019
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 04 Февруари 2019
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 26 Февруари 2019
 • Приложение 1.1 към протокол № 2 - Публикувано на: 26 Февруари 2019
 • Приложение 1.2 към протокол № 2 - Публикувано на: 26 Февруари 2019
 • Приложение 1.3 към протокол № 2 - Публикувано на: 26 Февруари 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 28 Февруари 2019
 • Вътрешен номер в системата: 37

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2018-0001

  Началната дата: 03.10.2018

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Предмет на поръчката: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" чрез включване в балансираща група”

  В обхвата на поръчката се включва доставката на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" .

   За срока на действие на договора, Възложителят ще разполага с правото да изтегля партиди и да присъединява нови, допълнително включени в списъка на средствата за търговско измерване, по съответния ред, с изискуемите за това документи.

  Възложителят може да включи нови обекти, за които ще заплаща по предложената от избраният в хода на настоящата процедура доставчик цена.

  Договори и споразумения по ОП
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 03 Декември 2018
 • Договор - Публикувано на: 11 Януари 2019
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 11 Януари 2019
 • № АОП обявление за възл.поръчка - Публикувано на: 11 Януари 2019
 • Документация
 • Решение АОП - Публикувано на: 03 Октомври 2018
 • Обявление АОП - Публикувано на: 03 Октомври 2018
 • №-ра вАОП решение и обявление - Публикувано на: 03 Октомври 2018
 • Документация и образци с №-ра 1,3,4 и 5 - Публикувано на: 03 Октомври 2018
 • Образец № 2 ЕЕДОП - Публикувано на: 03 Октомври 2018
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 05 Ноември 2018
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 05 Ноември 2018
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 12 Ноември 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение № 1/14.11.2018 г. - Публикувано на: 14 Ноември 2018