ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 40

Уникален номер в регистъра на АОП: 9083226

Началната дата: 19.11.2018

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


„Изготвяне на архитектурно заснемане, технически паспорти и обследване за енергийна ефективност на болнични, административна и обслужващи  сгради на ДПБ ”Св. Иван Рилски” , находяща се на адрес: гр. Нови Искър, ул.”Христо Ботев” №140”

  I.1. За построяването на сградите ДПБ „Св. Иван Рилски” , гр. Нови Искър  не разполага със строителни книжа.

 

         Обществената поръчка включва в обхвата си следните дейности:

1.Архитектурно заснемане на:

 -Централен болничен блок;

-Мъжко гериатрично психиатрично отделение;

-Мъжко рехабилитационно отделение –Павилион -1;

-Мъжко рехабилитационно отделение – Павилион -2;

-Сграда болнична  3-ти павилион;

-Кухня на един етаж;

-Женско рехабилитационно болнично отделение;

-Женско гериатрично психиатрично отделение;

-Котелно;

-Административна сграда;

-Портиерна;

на ДПБ”Св. Иван Рилски”, находяща се в град Нови Искър, ул. „Христо Ботев” №140, изготвяне на чертежи/планове на всички етажи/нива на сградите с посочена квадратура на помещенията, разрези , фасади на сградите, конструктивно становище от инженер-конструктор, записки по част     Ел., ОВК, ВиК.

 

           I.2.  Извършване обследване на:

 -Централен болничен блок;

-Мъжко гериатрично психиатрично отделение;

-Мъжко рехабилитационно отделение –Павилион -1;

-Мъжко рехабилитационно отделение – Павилион -2;

-Сграда болнична  3-ти павилион;

-Кухня на един етаж;

-Женско рехабилитационно болнично отделение;

-Женско гериатрично психиатрично отделение;

-Котелно;

-Административна сграда;

-Портиерна;

на ДПБ”Св. Иван Рилски”, находяща се в град Нови Искър, ул. „Христо Ботев „ №140,  изготвяне на обобщаващ доклад за резултатите от обследването /съгласно от чл.21 до чл.24 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите/, съставяне на технически паспорт на сградите и регистрация,  съгласно изискванията на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

I.3.  Извършване на обследване на

-Централен болничен блок;

-Мъжко гериатрично психиатрично отделение;

-Мъжко рехабилитационно отделение –Павилион -1;

-Мъжко рехабилитационно отделение – Павилион -2;

-Сграда болнична  3-ти павилион;

-Кухня на един етаж;

-Женско рехабилитационно болнично отделение;

-Женско гериатрично психиатрично отделение;

-Котелно;

-Административна сграда;

-Портиерна;

на ДПБ”Св. Иван Рилски”, находяща се в град Нови Искър, ул. „Христо Ботев” №140,  за енергийна ефективност, съгласно изискванията на Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, съгласно разпоредбите на Закона за енергийна ефективност и приложимите нормативни документи.

        

Договори и споразумения по ОП
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 19 Декември 2018
 • Техническо предложение - Публикувано на: 19 Декември 2018
 • Ценова предложение - Публикувано на: 19 Декември 2018
 • Списък на персонала изпълняващ ОП - Публикувано на: 19 Декември 2018
 • Договор за изпълнение №191218 - Публикувано на: 19 Декември 2018
 • Документация
 • Заповед за ОП с № 549/19.11.2018 г. - Публикувано на: 19 Ноември 2018
 • 1.1.Инф. за публ. на обява АОП- №9083226 - Публикувано на: 19 Ноември 2018
 • 1.Обява за ОП по чл.20,ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 19 Ноември 2018
 • 2.Техническа спецификация - Публикувано на: 19 Ноември 2018
 • 3.Указания за участие -документация - Публикувано на: 19 Ноември 2018
 • 3.1.Титулна страница документация - Публикувано на: 19 Ноември 2018
 • 3.2.Съдържание документация - Публикувано на: 19 Ноември 2018
 • 4.Образци към документация с №-ра 1-16 - Публикувано на: 19 Ноември 2018
 • Гаранции изпълнение
 • Банкова гаранция за изпълнение - Публикувано на: 19 Декември 2018
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 04 Декември 2018
 • Покана по чл.72,ал.1 от ЗОП - Публикувано на: 04 Декември 2018
 • Разяснение относно изискванията на чл.72,ал.1 от ЗОП - Публикувано на: 06 Декември 2018
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 13 Декември 2018
 • Вътрешен номер в системата: 37

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9078721

  Началната дата: 20.07.2018

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  2018 г .„ ИЗПИРАНЕ И ГЛАДЕНЕ НА БОЛНИЧНО БЕЛЬО  СОБСТВЕНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ИЗПИРАНЕ И ГЛАДЕНЕ НА БОЛНИЧНО БЕЛЬО,  ОДЕЯЛА, РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ДРЕХИ НА БОЛНИ СОБСТВЕНОСТ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА СТАЦИОНАРА НА  ДПБ  "СВ.ИВАН РИЛСКИ "”

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор пране № 100818 - Публикувано на: 10 Август 2018
 • Документация
 • Документация за участие - Публикувано на: 20 Юли 2018
 • Обява за ОП - чл.20,ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 20 Юли 2018
 • Заповед - Публикувано на: 20 Юли 2018
 • Обява в АОП № 9078721/20.07.2018 г. - Публикувано на: 20 Юли 2018
 • Обява в АОП за удължаване на срока - Публикувано на: 30 Юли 2018
 • Образци към документацията - Публикувано на: 20 Юли 2018
 • Протоколи
 • Протокол утвърден на 06.08.2018 г. - Публикувано на: 06 Август 2018
 • Вътрешен номер в системата: 37

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9076165

  Началната дата: 17.05.2018

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на

  ДПБ Нови Искър  със средства от фонд социално-битово и културно обслужване /СБКО/ за срок от дванадесет  месеца, считано от датата на сключване на договора,

  съгласно чл.293 ал.1 от КТ.”  2018 г.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор от 20.06.2018 г. - Публикувано на: 20 Юни 2018
 • Документация
 • Документация за участие и образци - Публикувано на: 17 Май 2018
 • Заповед № 207/17.05.2018 г. - Публикувано на: 17 Май 2018
 • Обява по чл20,ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 17 Май 2018
 • Информация зя публикувана обява - Публикувано на: 17 Май 2018
 • Информация за удължаване на срока - Публикувано на: 29 Май 2018
 • Протоколи
 • Протокол от 08.06.2018 г. - Публикувано на: 08 Юни 2018
 • Вътрешен номер в системата: 40

  Уникален номер в регистъра на АОП: 894259/13.02.2019 г.

  Началната дата: 13.02.2019

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Документация
 • Решение АОП - Публикувано на: 13 Февруари 2019
 • Вътрешен номер в системата: 40

  Уникален номер в регистъра на АОП: 889133/17.01.2019 г..

  Началната дата: 17.01.2019

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  преписка аоп 00393-2019-0002.

  19 г..„ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА (КЕТЪРИНГ) ЗА НУЖДИТЕ НА  СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ ”

  - по предварителни заявки.

   

  График

  От11:30 часа до 12:00 часа следва да бъде доставян обяда

  От 16.00 часа до 17:00 часа следва да бъде доставяна вечерята и закуската за следващия ден.

  Графикът ще може да бъде променян по взаимно съгласие между изпълнителя и възложителя по договора.

   

  Обем на поръчката –/среднодневно 130- 135 /брой пациенти и дежурни екипи/  .

  Документация
 • Обявление за ОП № 889133/17.01.2019 г. - Публикувано на: 17 Януари 2019
 • Решение ОП № 889136/17.01.2019 г. - Публикувано на: 17 Януари 2019
 • Документация - Публикувано на: 17 Януари 2019
 • Образци към докум. с № ра 1;2;3;4;5;6 - Публикувано на: 17 Януари 2019
 • Техническа спецификация и проекто договор-приложение 1и 2 - Публикувано на: 17 Януари 2019
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 13 Февруари 2019
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 13 Февруари 2019
 • Приложение № 1 към протокол № 1 - Публикувано на: 13 Февруари 2019
 • Вътрешен номер в системата: 40

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2019-0001

  Началната дата: 09.01.2019

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА  ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ”

  2.2. Срок на изпълнение

   

  Срокът на изпълнение на поръчката е 12/ дванадесет месеца/

   

  2.3. Обща стойност на поръчката :

  Прогнозна стойност на поръчката е в  размер на 100 000 лв.  без вкл.ДДС.

  Обособена позиция № 1 – 86700 лв.  без вкл.ДДС.

  Медикаменти  действащи върху нервната система

   

  Обособена позиция № 2  – 2 800 лв.  без вкл.ДДС.

  Антибиотици

   

  Обособена позиция № 3  – 10 500 лв.  без вкл.ДДС.

  Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания

  Източник на финансиране : бюджета на болничното заведение.

  Документация
 • Документация и образци с №-ра 1;2;3;4;5;6 - Публикувано на: 09 Януари 2019
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 09 Януари 2019
 • Решение АОП - Публикувано на: 09 Януари 2019
 • Обявление АОП - Публикувано на: 09 Януари 2019
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 04 Февруари 2019
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 04 Февруари 2019
 • Вътрешен номер в системата: 37

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2018-0001

  Началната дата: 03.10.2018

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Предмет на поръчката: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" чрез включване в балансираща група”

  В обхвата на поръчката се включва доставката на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" .

   За срока на действие на договора, Възложителят ще разполага с правото да изтегля партиди и да присъединява нови, допълнително включени в списъка на средствата за търговско измерване, по съответния ред, с изискуемите за това документи.

  Възложителят може да включи нови обекти, за които ще заплаща по предложената от избраният в хода на настоящата процедура доставчик цена.

  Договори и споразумения по ОП
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 03 Декември 2018
 • Договор - Публикувано на: 01 Януари 2019
 • Документация
 • Решение АОП - Публикувано на: 03 Октомври 2018
 • Обявление АОП - Публикувано на: 03 Октомври 2018
 • №-ра вАОП решение и обявление - Публикувано на: 03 Октомври 2018
 • Документация и образци с №-ра 1,3,4 и 5 - Публикувано на: 03 Октомври 2018
 • Образец № 2 ЕЕДОП - Публикувано на: 03 Октомври 2018
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 05 Ноември 2018
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 05 Ноември 2018
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 12 Ноември 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение № 1/14.11.2018 г. - Публикувано на: 14 Ноември 2018
 • Вътрешен номер в системата: 36

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2017-0005

  Началната дата: 20.12.2017

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  „ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА (КЕТЪРИНГ) ЗА НУЖДИТЕ НА  СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ ”

  - по предварителни заявки. Прогнозната стойност : Стойността на поръчката е ориентировъчна и се определя  в размер на /среднодневно 135 /брой пациенти и дежурни екипи/  * 4.50  лева /средна ст/ст на 1 меню/= 607.50 лева /ст/ст на храната за един ден/ *365 дни = 221 738 лева с включен ДДС ; 184 782 лева без включен ДДС.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение - Публикувано на: 08 Март 2018
 • Обява за възложена поръчка в АОП - Публикувано на: 08 Март 2018
 • Техническо предложение - Публикувано на: 08 Март 2018
 • Банкова гаранция - Публикувано на: 08 Март 2018
 • Ценова оферта - Публикувано на: 08 Март 2018
 • № на Обява за възложена поръчка в АОП - Публикувано на: 08 Март 2018
 • Документация
 • Документация указания - Публикувано на: 20 Декември 2017
 • Образци с № -ра 1;2;3;4;5 и 6 - Публикувано на: 20 Декември 2017
 • Техническа спецификация-приложение №1 - Публикувано на: 20 Декември 2017
 • Проект на договор -приложение № 2 - Публикувано на: 20 Декември 2017
 • Обявление - Публикувано на: 20 Декември 2017
 • Решение - Публикувано на: 20 Декември 2017
 • информация за преписката -АОП - Публикувано на: 20 Декември 2017
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценовата оферта - Публикувано на: 18 Януари 2018
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 18 Януари 2018
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 23 Януари 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 25 Януари 2018