ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2015-0003

Началната дата: 07.09.2015 07:00

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Периодични доставки на на гориво за отопление - маркирано червено / газьол или дизелово гориво съгласно номенклатурата на„Лукойл Нефтохим Бургас” АД ; 50 хил. литра±20%;Качество: по БДС и Наредба №3 за качеството на горивата ;Цената при всяка конкретна доставка се определя на база цената на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД без ДДС към датата на приемане на доставка.; Надбавка за доставката не по-висока от 200 лв. без ДДС на 1000 литра дизелово гориво /договореното увеличение не се променя за срока на договора; Цената включва акциз съгласно българското законодателство към момента на доставката и всички разходи за доставка.; Промяната на цената на горивото се удостоверява с официален бюлетин за периодичното изменение на цените;Начин на плащане: по банковата сметка на продавача до 60 календарни дни след представяне на фактура за извършена доставка; Срок на договора - 1 година. Всяка доставка трябва да бъде придружена с документ за съответствие съобразно изискванията за качество на предлагания продукт.Приложим за сключване на договора е Закона за стоковите борси и тържища /чл.92 а, ал.9 от ЗОП/.

Договори и споразумения по ОП
 • Борсов договор - Публикувано на: 14 Октомври 2015
 • Информация за скл.договор в АОП - Публикувано на: 14 Октомври 2015
 • Свидетелство за съдимост - Публикувано на: 14 Октомври 2015
 • Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП - Публикувано на: 14 Октомври 2015
 • Инф.АОП за изпълнен договор - Публикувано на: 16 Септември 2016
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Заповед - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Информация за преписката - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Плащане - Публикувано на: 04 Март 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Април 2016