ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 43

Уникален номер в регистъра на АОП: 9095189/09.12.2019 г.

Началната дата: 09.12.2019 16:09

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


Обект на поръчката: Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ", с код 09310000, съгласно общия терминологичен речник CPV.

2. Предмет на поръчката: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" чрез включване в балансираща група”

В обхвата на поръчката се включва доставката на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" .

 За срока на действие на договора, Възложителят ще разполага с правото да изтегля партиди и да присъединява нови, допълнително включени в списъка на средствата за търговско измерване, по съответния ред, с изискуемите за това документи.

Възложителят може да включи нови обекти, за които ще заплаща по предложената от избраният в хода на настоящата процедура доставчик цена.

3. Възложителят предоставя пълен и безплатен достъп до документацията за участие в процедурата в профила на купувача http://www.dpbivanrilski.com/

Договори и споразумения по ОП
  • Договор от 01.02.2020 г. - Публикувано на: 01 Февруари 2020
  • Документация
  • Информация за обява № 9095189/09.12.19 г. - Публикувано на: 09 Декември 2019
  • Обява по чл.20,ал3 от ЗОП - Публикувано на: 09 Декември 2019
  • Документация - Публикувано на: 09 Декември 2019
  • приложения към документацията - Публикувано на: 09 Декември 2019
  • Гаранции изпълнение
  • Гаранция за добро изпълнение - Публикувано на: 01 Февруари 2020
  • Протоколи
  • Протокол № 1 - Публикувано на: 20 Декември 2019