ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 43

Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2020-0006

Началната дата: 16.12.2020 13:34

Вид на поръчката: Обява за покана


Обект на поръчката: Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ", с код 09310000, съгласно общия терминологичен речник CPV.

2. Предмет на поръчката: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" чрез включване в балансираща група”

В обхвата на поръчката се включва доставката на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" .

 За срока на действие на договора, Възложителят ще разполага с правото да изтегля партиди и да присъединява нови, допълнително включени в списъка на средствата за търговско измерване, по съответния ред, с изискуемите за това документи.

Възложителят може да включи нови обекти, за които ще заплаща по предложената от избраният в хода на настоящата процедура доставчик цена.

Договори и споразумения по ОП
 • Договор от 06.02.2021 г. и предложения - Публикувано на: 06 Февруари 2021
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 16 Декември 2020
 • Техническо предложение - Публикувано на: 16 Декември 2020
 • Ценово предложение - Публикувано на: 16 Декември 2020
 • Декларация образец 3 - Публикувано на: 16 Декември 2020
 • Декларация образец 4 - Публикувано на: 16 Декември 2020
 • Обява ЦАИС - Публикувано на: 16 Декември 2020
 • Проект на договор - Публикувано на: 16 Декември 2020
 • График на ОП - Публикувано на: 16 Декември 2020
 • Гаранции изпълнение
 • банкова гаранция по договор - Публикувано на: 06 Февруари 2021 - 15:00
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 30 Декември 2020
 • Вътрешен номер в системата: 44

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2020-0005

  Началната дата: 26.10.2020 15:12

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  Обект на поръчката са  „периодични доставки  на хигиенни и почистващи препарати за потребностите    на

  Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски”” за нуждите на болницата - Възложител, съгласно приложената Техническа спецификация,  с подробно описание на видовете  хигиенни и почистващи препарати , технически и работни характеристики с оглед предназначението им.

  2.Място за изпълнение – склада на Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски” гр. Нови Искър  ул. „Христо Ботев " № 140.

  3.Срок за изпълнение на поръчката – договорът за доставка се сключва със срок 12 месеца от датата на възлагане на поръчката.

  4. Прогнозна стойност на поръчката – 63 900 ( шестдесет и три хиляди и деветстотин) лв. с  ДДС или 53 250 (петдесет и три хиляди двеста и петдесет).

  5.Срок на валидност на офертите – Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата трябва да бъдат със срок на валидност най–малко 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за на подаване на офертите. Участниците могат да предложат и по-дълъг срок на валидност.

  6. Източник на финансиране –  бюджет на болницата.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 26 Октомври 2020
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 26 Октомври 2020
 • Техническо предложение - Публикувано на: 26 Октомври 2020
 • Ценова оферта - Публикувано на: 26 Октомври 2020
 • Проект на договор - Публикувано на: 26 Октомври 2020
 • Обява за събиране на оферти РОП - Публикувано на: 26 Октомври 2020
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 06 Ноември 2020
 • Искане за обосновка чл.72,ал.1 от ЗОП - Публикувано на: 26 Ноември 2020
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 03 Декември 2020