ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 40

Уникален номер в регистъра на АОП: 9091725

Началната дата: 23.08.2019 11:06

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


Предмет на обществената поръчка

 

Реконструкция на котелно отделение, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нов водогреен котел при   ДПБ „Св.   Ив.      Рилски”

 

 

        4.Обект

Доставка  по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

 

Ред и правно основание за възлагане на обществената поръчка:

Събиране на оферти с обява на основание чл. 186 - чл. 195 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

 

Срок за изпълнение на обществената поръчка:  до 2 месеца считано от датата на съставяне и подписване на протокол  за откриване на доставно-монтажни и експлотационни дейности.

 

 Място за изпълнение на поръчката:

Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски” – Нови Искър : гр. Нови Искър, ул.. „Христо Ботев” № 140 – котелно

Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 02 Октомври 2019
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Приложения - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Количествена сметка - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Проект на договор - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Заповед - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Информация обява № 9091725 в АОП - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Обява - Публикувано на: 23 Август 2019
 • Информация за удължаване на срок - Публикувано на: 04 Септември 2019
 • Гаранции изпълнение
 • Банкова гаранция - Публикувано на: 02 Октомври 2019
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 24 Септември 2019